Beste heer/mevrouw, 

          De trainers en het bestuur van RBV Crooswijk heten u hierbij van harte welkom.
          Wij wensen u veel sportplezier!

          Bij de inschrijving bent u akkoord gegaan met onze algemene voorwaarden, zoals hieronder
          weergegeven. Alle leden dienen zich aan deze voorwaarden te houden.

          Met Sportieve groet,

          RBV Crooswijk

 

 

        ALGEMENE VOORWAARDEN RBV CROOSWIJK

 

 1. Algemeen

 

 • RBV Crooswijk is een vereniging naar Nederlands recht die zich ten doel stelt het verzorgen van sporttrainingen, meer in bijzonder het verzorgen van boks trainingen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen RBV Crooswijk en haar leden.

 

 1. Inschrijving

 

 • Door middel van het invullen van het inschrijfformulier, op de vereniging, bevestigt het (kandidaat-)lid zich in te schrijven bij RBV Crooswijk.
 • Het lid is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem of haar aan RBV Crooswijk verstrekte informatie.
 • Bij inschrijving dient een identiteitsbewijs en een recent bankafschrift of een bankpas te worden overhandigd, zodat daarvan een kopie kan worden gemaakt. Bij de inschrijving wordt tevens een foto van het lid gemaakt.
 • Kandidaat-jeugdleden die nog niet de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, dienen zich bij aanmelding te laten vergezellen van een ouder of voogd, waarbij laatstgenoemde zich dient te identificeren en zal instaan voor de juistheid van de verstrekte gegevens alsmede voor nakoming van de verplichtingen van het jeugdlid.
 • De Nederlandse Boksbond heeft verplicht gesteld dat alle leden van aangesloten boksverenigingen ook lid zijn bij de Nederlandse Boksbond. Het lid verleent RBV Crooswijk dan ook toestemming om hem of haar bij de Nederlandse Boksbond aan te melden als lid.

 

 1. Contributie

 

 • RBV Crooswijk biedt de keuze tussen maandcontributies en jaarcontributies. Van jaarcontributies is alleen sprake, indien de contributie voor een geheel jaar ineens, vooraf, gedurende de maand januari van het betreffende kalenderjaar wordt betaald. In dat geval wordt daarop een korting gegeven ter grootte van één kalendermaand. De jaarcontributie is dan ook gelijk aan elf maandcontributies. 
 • De hoogte van de contributies is steeds te vinden op de website van de vereniging.

 • Inning van maandcontributies vindt plaats door maandelijkse, automatische incasso, uiterlijk in de eerste week van de betreffende maand. Ieder lid is verplicht ervoor zorg te dragen, dat er op dat moment voldoende saldo op zijn of haar rekening staat. Bij stornering van de afgeschreven contributie worden gemaakte bankkosten in rekening gebracht. Bij wanbetaling wordt een incassobureau ingeschakeld. Het is niet mogelijk om contributies contant te voldoen.
 • Indien betaling uitblijft is het lid, dan wel diens ouder of voogd (bij jeugdleden) van rechtswege in verzuim. Het lid is alsdan een contractuele rente verschuldigd van 12% per jaar van het openstaande bedrag van de facturen. De buitengerechtelijke incassokosten worden alsdan forfaitair gesteld op 15% van het openstaande bedrag van de facturen, dit met een minimum van € 40.
 • Enkel in uitzonderingsgevallen, na uitdrukkelijke goedkeuring van de trainers of bestuursleden van RBV Crooswijk, is het mogelijk om per losse les afzonderlijk te betalen.

 

 1. Beëindiging lidmaatschap.

 

 • Het beëindigen van het lidmaatschap door een lid kan alleen plaatsvinden via de website van RBV Crooswijk, middels de bij inschrijving verstrekte inloggegevens.
  Ben je je inloggegevens vergeten kan je deze opnieuw aanvragen via
  ofni.[antispam].@rbvcrooswijk.nl

 • Er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Dat betekent dat uitschrijving plaatsvindt tegen het eind van de daaropvolgende kalendermaand. Tot de einddatum is contributie verschuldigd en kan het lid blijven trainen.

 

 1. Trainingen

 

 • Het deelnemen aan de trainingen is geheel voor eigen risico. RBV Crooswijk, noch haar bestuurders, trainers of andere medewerkers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel of de gevolgen van ongevallen of materiële schade.
 • In het eerste gedeelte van de training voert het lid zelfstanding de warming-up uit. Het lid is tijdig, in de benodigde sportkleren, in de zaal aanwezig.
 • Sportiviteit staat voorop.  Agressie wordt niet getolereerd. Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.

 

 1. Veiligheid, gezondheid en hygiëne

 

 • De trainers en andere medewerkers van RBV Crooswijk doen er hun uiterste best voor om de aan het boksen/kickboksen verbonden, lichamelijke risico’s tot een minimum te beperken. 
 • Het lid is zich er echter van bewust, dat er desondanks risico’s aan deze sport(en) zitten en neemt dan ook voor eigen risico aan deze sport(en) deel.
 • Voor zover van toepassing, heeft het lid bij de inschrijving, op het inschrijfformulier aangegeven, of er sprake is van medische bijzonderheden (klachten of aandoeningen) en bevestigt dat deze, noch andere medische factoren – voor zover bekend – het beoefenen van het boksen/kickboksen en andere activiteiten binnen de vereniging zouden belemmeren.
 • Mocht het lid voorafgaand of gedurende training (nieuwe) medische problemen ervaren, informeert het lid de trainer per omgaand.
 • Noch het bestuur, noch de trainers of andere medewerkers van RBV Crooswijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voordiefstal of zoekraken van of schade aan persoonlijke bezittingen en/of  enige schade of enig lichamelijk letsel, opgelopen tijdens trainingen of wedstrijden.
 • RBV Crooswijk is niet aansprakelijk voor door het lid geleden schade als gevolg van deelname aan de trainingen of wedstrijden, behoudens in geval van grove schuld of opzet van RBV Crooswijk. Iedere contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid van RBV Crooswijk is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de verrichte diensten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. Iedere vordering op RBV Crooswijk vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.
 • Het lid draagt geen piercings of andere sieraden tijdens de training Bij gebruik van een vloermatje, dient deze eerst te worden bedekt met een handdoek. Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige trainingsmaterialen is verboden. In de zaal zijn enkel schone (binnen)trainingsschoenen toegestaan

   

 1. Afwezigheid wegens (langdurige) ziekte of blessures

 

 • Gedurende een periode van ziekte of blessures blijft contributie verschuldigd, tenzij de ziekte of blessure langer dan één maand aanhoudt en het lid de vereniging hiervan schriftelijk op de hoogte brengt via ofni.[antispam].@rbvcrooswijk.nl Het tijdelijk stopzetten begint alsdan in de maand dat de vereniging hiervan op de hoogte wordt gebracht.
 • Het tijdelijk ‘stopzetten’ van het lidmaatschap of van betaling van contributies vanwege vakantie is uitdrukkelijk niet mogelijk.

 

 1. Toegang tot de vereniging en beëindiging van lidmaatschap door RBV Crooswijk

 

 • De trainers en bestuursleden kunnen te allen tijde besluiten om een lid tijdelijk of definitief de toegang tot RBV Crooswijk te weigeren, hetzij omdat het lid zijn eigen veiligheid of die van andere leden onvoldoende in acht neemt, hetzij om andere reden. 
 • Het lid kan hiertegen bewaar aantekenen bij het bestuur van trainers (per email via: ofni.[antispam].@rbvcrooswijk.nl.) Hangende dit bezwaar mag het lid niet deelnemen aan trainingen. Indien de toegang definitief geweigerd wordt, is het lidmaatschap daarmee per direct beëindigd.

 

 1. Overig

 

 • De overeenkomst tussen RBV Crooswijk en het lid, waaronder begrepen onderhavige algemene voorwaarden, is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • RBV Crooswijk heeft het recht om de algemene voorwaarden en prijzen periodiek aan te passen.
 • Op de rechtsverhouding tussen RBV Crooswijk en het lid is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam, is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen RBV Crooswijk en het lid kennis te nemen.

 

          Met Sportieve groet,

          RBV Crooswijk